ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ในความสงบ

เมื่อวานนี้ เห็นข่าวพระตัดองคชาติตนเอง
โดยบอกว่าขัดขวางการปฏิบัติรรม
เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่ง
แสดงว่าพระรูปนั้น
ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างถึงแก่น
จำได้ว่า
ในสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้น
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัย
ห้ามภิกษุใดกระทำเช่นนั้น

ด้วยเหตุไร
ธรรมะแท้อยู่ที่ใจ ปรากฏที่ใจ
ใจเป็นหลัก ใจเป็นประธาน
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตน ของเขาของเรา ดังนี้

เป็นความโง่งมงายของมนุษยชาติเองที่เห็นว่า
"ร่างกาย" เป็นของขัดขวางการปฏิบัติธรรม
เป็นความเข้าไม่ถึงซึ่งธรรมะอันแท้ของพระพุทธองค์
เป็นการสร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา

เอวัง

ทิวฟ้า ทัดตะวัน

photo from : http://www.photogalaxy.com/pic/molliespal-1/autum_morning.jpg

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เคยอ่านของท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุนะ
ท่านบอกว่าความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกาย
แม้ร่างกายจะกระทบกับอะไร
ถ้าใจเป็นผู้มีปัญญารู้ทันรู้เท่า ทุกข์มันก็จะไม่เกิด

ทุกสิ่งอยู่ที่ใจ
ณ กมล

artyhouse กล่าวว่า...

นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง

ทิวฟ้า