ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

กายของเรานี้แล


ผู้ฉลาดด้วยปัญญา ท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐาน

ปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้น

ท่านย่อมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน

ถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้ว ( แสดงว่า )

ยังไม่เต็มทางปัญญา เพราะยังอาศัยสัญญาอยู่

ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ได้

จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสสนาญาณได้

บุคคลผู้ใดปราถนาพระนิพพาน

จงยังอสุภะกรรมฐานในตนให้แจ้งเถิด.- พุทธวจนะ

ไม่มีความคิดเห็น: