ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วิมุตติรส

ภิกษุทั้งหลาย น้ำในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็ม

ฉันใดพระธรรมวินัยก็ฉันนั้น มีรสเดียว คือ วิมุตติรส

หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลส

เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยินดีในธรรม ตรึกตรองในธรรม

ระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมไปจากพระสัทธรรม

ไม่เสื่อมจากพระนิพพาน.

- พุทธวจนะ

ไม่มีความคิดเห็น: