ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

โอวาทธรรมหลวงปู่มั่น


โอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถรบันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จันทสาโรพ.ศ. ๒๕๘๓ ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี


ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นให้รู้เท่าทันกับธาตุอย่าหลงตามธาตุ


ให้เห็นปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตอนาคตและอดีต


ธาตุ ๘๔,๐๐๐ ธาตุออกมาจากจิตหมด


นิโรธเป็นของดับเพราะรู้เท่าแล้ว จิตไม่เกิดยินดี ยินร้าย ดับไปเช่นนี้ ชื่อว่านิโรธ


แสดงฌานเป็นที่พักชั่วคราวแล้วเจริญต่อๆ ไป


ให้เอากาย วาจา ใจนี้ยกขึ้นพิจารณา อย่าเพิ่มอย่าเอาออก ให้เห็นเป็นปกติ


มรรค ๘ นั้น สมาธิมรรคเป็นองค์ ๑ นอกนั้นเป็นปริยาย


ให้รู้ธรรมะและอาการของธรรมถึงขั้นละเอียดแล้วก็จะรู้เองเห็นเอง


ถ้าส่งจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม


เกิดตาย เกิดแล้วตาย ชมแต่หนังของเก่า อย่าไปเอามา ให้รู้เฉพาะปรกติของจิต


แสดงฐานของธรรมะเป็นบ่อเกิดอริยสัจของจริง


แสดงตนดูถูกท่านว่าท่านเป็นคนโกรธ เพราะผู้ฟังไม่เห็นตามความเป็นจริง


เพราะยุ่งแต่จิตของตัวเท่านั้น


เกิดความรู้อย่างพิเศษแล้วย่อมมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้


อัตฺตาหิ…. ฯลฯ เป็นของลึกลับเหลือที่สุด


ให้รู้ธาตุเห็นธาตุ จิตจึงไม่ติดทางราคะ


คนเราจะดีจะชั่วต้องเกิดวิบัติเสียก่อน


จาก http://www.luangpumun.org/luy.html

ไม่มีความคิดเห็น: