ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เหตุผล

ทุกข์ของคนอื่น

เราอย่าเอามาเป็นทุกข์ของเรา

เรื่องของคนอื่น

เรารับฟัง

แต่อย่าเอามาแบกไว้

ผ่านแล้วก็ผ่านเลย


หลายคนชอบเอาเรื่องราวของผู้อื่นมาแบกไว้ด้วย

ทั้งที่เรื่องของตัวก็เอาไม่รอด

จะช่วยเหลือคนอื่น

ตัวเองก็ต้องรอดด้วย

ไม่ใช่ช่วยแล้วตัวเองจมไปกับเขา

ก็ไม่สมควร


เรื่องบางเรื่องมันต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ

ต้องได้ข้อมูลที่แน่ชัด

ต้องไม่ฟังความข้างเดียว

หลายครั้ง

ที่เราฟังแต่ฝั่งที่เราชอบ

แล้วปิดหูปิดตา

เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเราจงเกลียดจงชังเขาแต่แรก

ในเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ฟังเรื่องราวโดยทั้งหมด

ข้าพเจ้าก็ย่อมไม่ตัดสิน

แม้ข้าพเจ้าฟังจากทั้งหมดแล้ว

ข้าพเจ้าก็ยังไม่อาจตัดสิน

บางครั้งเราต้องเลิกล้มการตัดสิน

แล้วหาทางออกที่ดีที่สุด

ทุกคนย่อมรู้แก่ใจว่าตัวเองทำอะไร


ถ้าเรามีหน้าที่รับฟังเราก็ต้องรับฟัง

ถ้าเรามีหน้าที่ช่วยเราก็ช่วย

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า

เราฟังบางส่วนแล้วตีโพยตีพาย

โหวกเหวกไปตามความนึกคิดของตน

ในกรณีที่มันเป็นปัญหา

เรารับฟังเพื่อช่วยขบคิดหาทางออก

ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครถูกใครผิด

ถ้าเราทำแล้ว

มันได้ดีที่สุดแค่ไหน

ก็แค่นั้น

จบหน้าที่ของเรา


พระพุทธเจ้าทรงช่วยสัตว์โลกแก้ปัญหา

แต่พระองค์ไม่ได้แบกเอาปัญหาของคนทั้งโลกไว้

ในรายที่ดื้อรั้นสอนไม่ได้

พระองค์ทรงชักสะพานเสีย คือ ไม่สอน

ไม่ใช่พระองค์ใจดำ

ไม่ใช่พระองค์ไร้เมตตา

หากพระองค์รู้กรรมของสัตว์

รู้ว่าสัตว์ใดเป็นอย่างใด

รู้ว่าสัตว์ใดสอนได้สอนไม่ได้

รู้ว่าสัตว์ใดช่วยได้ช่วยไม่ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

สัตว์โลกทั้งหลาย

ต้องช่วยเหลือตัวเอง

โดยมีพระตถาคตเป็นผู้บอกทาง

ก็เท่านั้น


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น: