ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ของกลาง


บางครั้งความเจ็บปวดของชีวิตที่มากเกินไป

ก็ทำให้เราหลงลืมว่า

เราได้เคยทำอกุศกรรมเอาไว้

ครั้นเมื่อถึงคราที่เราต้องชดใช้

เรามักจะโอดครวญ  โวยวาย  และเป็นทุกข์

แท้แล้วมันก็คือผลการกระทำของเราเอง

เราเป็นผู้ทำทั้งสิ้น


แน่นอนเมื่อใดที่เรามีความสุข

นั่นเพราะผลแห่งกุศลกรรมที่เราได้ทำเอาไว้

และเราก็มักจะหลงลืม

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

หลงสติไปกับความสุข

จนเมื่อมันหายไป

เราจึงได้โอดครวญ  โวยวาย  และเป็นทุกข์


เราอาจลืมไปว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมย่อมให้ผลอย่างไม่ตกหล่นสูญหาย

เราอาจลืมไปว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราว

เช่นเดียวกับความสุขซึ่งก็เป็นของชั่วคราว

ตราบเท่าที่เรายังต้องเกิดและตาย  เกิดและตาย

วนเวียนอยู่ในภพทั้งสาม  กำเนิดทั้งสี่

เราก็ย่อมตกอยู่ภายใต้แรงแห่งกรรม  และดื่มกินวิบากร่ำเรื่อย

กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลาย

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของเสวย

มีกรรมเป็นของของตน

มีกรรมเป็นผู้ให้ผล

มีกรรมเป็นแดนเกิด

มีกรรมเป็นผู้ติดตาม

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย


คำว่า  กรรม   นี้เป็นคำกลาง ๆ

แต่ผู้คนมักเข้าใจผิด

คิดเอาเองว่ากรรมคือผลของความชั่ว

แท้แล้ว  กรรม  เป็นคำกลาง ๆ  แปลว่า  การกระทำ

กฎแห่งกรรมก็คือ กฎแห่งการกระทำนั่นเอง

ส่วน  วิบาก  แปลว่า  ผลของกรรม


เมื่อเรามีความทุกข์  เราจึงควรนึกถึงกรรม

เช่นเดียวกัน  เมื่อเรามีความสุข  ก็เราจึงควรนึกถึงกรรม

วางจิตให้เป็นกลาง ๆ  เมื่อเป็นทุกข์

และวางจิตให้เป็นกลาง ๆ  เมื่อเป็นสุข


การโอดครวญไม่มีผลดีแต่ประการใด

ซ้ำยังเป็นการก่อทุกข์เพิ่มอีก

เป็นการก่ออกุศลกรรมให้แก่ตัวเองเพิ่มอีก

เกิดเป็นวงจรอุบาทว์ไม่มีที่สิ้นสุด


สติ  ก็คือ  ความเป็นกลาง


แท้แล้วทุกสิ่งในโลกเป็นกลางทั้งสิ้น

เป็นของกลาง

เป็นกลาง ๆ

เราคิดเอาเองว่าเป็นของเรา  เป็นตัวเราเมื่อไหร่

ก็เกิดทุกข์เมื่อนั้น

นั่นจึงเป็นเหตุว่า  ทำไมศาสนาสอนให้ปล่อยวาง

เพราะเราถูกเพาะบ่มให้คิดว่าเป็นเราเป็นของเราเสมอตลอดมา

เพราะเราไม่รู้เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ

ว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรก

เราเพียงหยิบยืมมาใช้เท่านั้น


ความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรา

ความสุขก็ไม่ใช่ของเรา

เป็นของกลาง ๆ  ในโลก

ใครหยิบเอามาก็ได้  เกิดกับใครก็ได้

เพราะมันเป็นของกลาง ๆ  ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง

และเป็นของที่มีมากมายเป็นอนันต์  ให้สัตว์ทั้งหลายใช้ได้ไม่หมดสิ้น

ตามกรรมของตัวเอง


แท้แล้วชีวิตจะว่าเลือกได้ก็ได้

เลือกไม่ได้ก็ได้

ที่ว่าเลือกได้นั้น

หมายความว่า

เราจะเลือกทำกุศลกรรมก็ได้  หรืออกุศลกรรมก็ได้

ที่ว่าเลือกไม่ได้นั้น

หมายความว่า  เมื่อกรรมใดให้ผล  เราย่อมต้องรับอย่างเลือกไม่ได้

และที่ว่าเลือกได้นั้น

หมายความว่า  แท้แล้ว  เราเลือกที่จะไม่รับผลก็ได้

หากว่า  เรารู้ว่าความจริงอันประเสริฐเป็นเช่นไร

และที่ว่าเลือกไม่ได้นั้น

หมายความว่า  แม้เรารู้ความจริงอันประเสริฐแล้ว

ผลที่จะเกิดกับรูปนาม  ก็เลือกไม่ได้อยู่ดีหลวงปู่เทสก์  ท่านว่า  ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้

ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งมวลพ. พุทธังกุโร
๖  กันยายน  ๒๕๕๖