ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

"มารบ่มี บารมีบ่กล้า"


ความเจ็บปวดใด ๆ  ก็ตาม

เป็นเครื่องทดสอบสติปัญญาของเรา

การกระทำรุนแรง  ด้วยกายทุจริต

วจีทุจริต  มโนทุจริต

ของผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม  ต่อเรา

ถือเป็นเครื่องขัดเกลาของเรา

เป็นเครื่องยกระดับจิตใจของเรา

ให้ยิ่งขึ้นไปในทางที่ดี

ดังคำกล่าวว่า

"มารบ่มี  บารมีบ่กล้า"

เมื่อถึงคราวจะต้องใช้วิชชา

ใช้ความที่เคยฝึกอบรมบ่มเพาะ

ที่ตรากตรำทำมาแล้ว

สิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามา

เป็นเครื่องทดสอบ

เป็นเครื่องยกระดับ

เมื่อผ่านไปได้

จิตใจของเราก็จะไปสู่อีกขั้นหนึ่ง

อย่างนี้เรียกว่า

เป็นการฝึกตน

ดูเฉพาะตน

รู้ได้เฉพาะตน


Arty K.
14 07 2557