ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

7-Book awards 2549

เอามาลงไว้กันลืม

เป็นผลการตัดสินการประกวด

7 บุ๊คอะวอร์ด เมื่อ ปี 2549 ( ปีที่แล้วนี่เอง )

ส่งหนังสือทำมือ "เอมอุทัยอิ่มฟ้า"

เข้าประกวดกะเขา ก็ออกมาอย่างที่เห็นดังต่อไปนี้


หนังสือประเภท “กวีนิพนธ์ ”

ไม่ มีหนังสือเล่ มใดสมควรได้ รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการมีมติให้ เป็นรางวัลพิเศษ

รางวัลพิเศษ
ได้ รับโล่ รางวัลพิเศษ จาก
บริษัท ซี.พี. เซเว นอีเลฟเว่ นจ ำกัด

และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

“การพังทลายของทางช้างเผือก”

ประพันธ์ โดย มนตรี ศรียงค์

จัดพิมพ์ โดย หมี่เป็ดสำนักพิมพ์

คำนิยม

ผู้ ประพันธ์ มีความช่ำชองในการประพันธ์ กลอน ลีลาลงตัว คำกลอนโดนใจ ไม่ เน้ น สัมผัสใน แต่ เน้ นสัมผัสใจ มีวิธีนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ น่ าสนใจ สะท้ อนสภาวะการณ์ ที่
ผู้ เขียนได้ ประสบมาคณะกรรมการตัดสินได้ แนะนำหนังสือน่ าอ่ านในประเภทกวีนิพนธ์ คือ

“ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ”
ประพันธ์ โดย กานติ ณ ศรัทธา
จัดพิมพ โดย สำนักพิมพ์ สยามอินเตอร์ บุ คส์
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ ประพันธ์ เป็นมือกลอนเก่ า ลีลาการเขียนดี ลงตัว


“เอมอุทัยอิ่มฟ้า”

ประพันธ์ โดย ทิวฟ้า ทัดตะวัน (อาทิตย์ คำวงษา)
จัดพิมพ์ โดย -

ความเห็นของคณะกรรมการ

แม้ จะเป็นกวีหน้าใหม่ แต่ นำเสนองานได้ อย่ างหลากหลาย ฉันทลักษณ์ ถูกต้ อง ทั้ง
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ครบเครื่องเรื่องเสียดสี ชั้นเชิงมีเสน่ ห์


หนังสือ "เอมอุทัยอิ่มฟ้า" ไม่มีขายตามท้องตลาดจ้า อยากอ่านก็คงไม่มีให้อ่าน

แต่เดี๋ยวจะรวมรวมเอาไว้ เผื่อประเหมาะเคราะห์ดี ได้พิมพ์( เอง ) เนอะทิวฟ้า ทัดตะวัน รายงาน( ล่าช้ามั่ก ๆ :P )

ไม่มีความคิดเห็น: