ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


ประชาสัมพันธ์ครับ

โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
ความเป็นมา
เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความสนใจในการเขียนงานร้อยกรองอยู่ในแวดวงจำกัด และส่วนใหญ่จะจำกัดวงแคบ ๆ ในลักษณะจับกลุ่มเขียนกันเอง อ่านกันเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กันเอง ในบริบทองค์ความรู้ที่มีค่อนข้างจำกัด ทั้งจากตำราเรียนเขียนงานร้อยกรอง หรืองานเขียน “ฉันทลักษณ์” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งมีทั้งที่ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ และมีทั้งที่เข้าใจเอาเอง โดยขาดการอธิบายความอย่างต่อเนื่อง ถึงกรอบและกฎเกณฑ์ รวมถึงข้อยกเว้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนิน “โครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550” โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างความคึกคัก ให้กับวงวรรณกรรม โดยเฉพาะงานเขียนร้อยกรองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาร่วมผลักดัน และสนับสนุนการยกระดับงานเขียนร้อยกรอง รวมถึงกระตุ้นให้กับผู้สนใจใฝ่รู้ ที่ขาดโอกาสและเวทีในการนำเสนอ ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเขียนงานร้อยกรอง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคลที่สนใจการเขียนงานร้อยกรอง มีเวทีในการเขียนงานออกสู่สาธารณะ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความตื่นตัว ในการเขียนงานร้อยกรอง ที่ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ต่าง ๆ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การศึกษาสำหรับผู้สนใจงานเขียนร้อยกรอง
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดพื้นที่สาธารณะ ในการเขียนงานร้อยกรอง อันจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการสร้างกระแสความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดนักเขียนงานร้อยกรองใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ
7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
8. เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเด่นและมีคุณภาพ ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ นำมาพิมพ์รวมเล่ม และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
9. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การแบ่งประเภท และระดับชั้นของการประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - กาพย์ยานี 11
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ
รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกร้อยกรอง แต่ละประเภท และแต่ละระดับชั้น โดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตัดสิน การประกวดในแต่ละเดือน และให้มีคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศในแต่ละเดือน มาตัดสินเลือกผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อฯแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
3. เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 3 ช่องทาง คือ
· ส่งผลงานทางเวบบอร์ดในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ(
http://www.thaipoet.net)
· ทางอีเมล์ (
info_thaipoet@yahoo.com)
· ทางไปรษณีย์ (“กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ 2551” เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง”)
โดยการส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
4. นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด เผยแพร่ผ่านเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
5. แจ้งผลการตัดสินในแต่ละเดือน ผ่านเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
6. แบ่งการพิจารณาเป็นรายเดือน และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภท แต่ละระดับเป็นรายเดือน (แบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ อีก 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
7. นำผลงานของผู้ชนะในแต่ละเดือน มาพิจารณาและตัดสินในรอบสุดท้าย เพื่อพิจารณาหาผู้ชนะการประกวด ในแต่ละระดับชั้น เพื่อคัดเลือกและตัดสินในชั้นสุดท้าย (ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
8. ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในแต่ละเดือน , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศในรอบสุดท้าย (5 เดือน) จะมีการพิจารณานำผลงานมารวมเล่ม ในนามของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นงานเขียนร้อยกรอง ตามฉันทลักษณ์ที่กำหนด โดยมีความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)
2. เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2. ผู้ส่งผลงานต้องให้ชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝงในการประกวด ก็ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิการส่งผลงานได้
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ ของฉันทลักษณ์และวรรณศิลป์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทนั้น ๆ
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบรูณ์และความงามของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” ใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม
5. การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการให้คะแนนรายบุคคล ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการฯแต่ละชุด เป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาดว่า ผลงานใด สมควรได้รับรางวัล
6. คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ที่คณะกรรมการกำหนด
7. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
8. กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
9. ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
· เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2551
· ประกาศผลรอบสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
· มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2551 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตัดสินร้อยกรองแต่ละประเภท
คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วงการวรรณกรรม
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศรายเดือน (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 5 ครั้ง
· กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
•ชนะเลิศ เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
· กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
•ชนะเลิศ เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
· โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
•ชนะเลิศ เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
1. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดท้าย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 1 ครั้ง
· กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
•ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
· กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
•ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
· โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
•ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
•รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
หัวข้อการประกวด
(ทุกประเภท/ทุกระดับชั้น ใช้หัวข้อการประกวดเดียวกัน ในแต่ละเดือน)
· หัวข้อการประกวดประจำเดือนมิถุนายน (1 มิ.ย.-30 มิ.ย.51 ประกาศผล 15 ก.ค.51) : “ลมปาก”
· หัวข้อการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม (1 ก.ค.-31 ก.ค.51 ประกาศผล 15 ส.ค.51) : “เมืองหุ่น”
· หัวข้อการประกวดประจำเดือนสิงหาคม (1 ส.ค.-31 ส.ค.51 ประกาศผล 15 ก.ย.51) : “ทางออก”
· หัวข้อการประกวดประจำเดือนกันยายน (1 ก.ย.-30 ก.ย.51 ประกาศผล 15 ต.ค.51) : “ร่องรอยกาลเวลา”
· หัวข้อการประกวดประจำเดือนตุลาคม (1 ต.ค.-31 ต.ค.51 ประกาศผล 15 พ.ย.51) : “ประวัติศาสตร์”
v คณะกรรมการชุดใหญ่ กำหนดวันประชุมภายใน 15 วัน เพื่อลงมติตัดสินในรอบสุดท้าย
และประกาศผลภายในวันที่ 30 พ.ย.51
v (หัวข้อการประกวดเป็นการกำหนดกรอบกว้าง ๆ เพื่อสะดวกในการตัดสินในแต่ละเดือน
ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นชื่อ
เดียวกับหัวข้อการประกวด)

รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหา สุรารินทร์ (085-1666473) หรือ ชื่น
กมล ศรีสมโภชน์ (089-9402676)


ธัชชัย
31/05/2551

ไม่มีความคิดเห็น: