ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เมื่อข้าพเจ้าระลึกได้

หน้าที่อันจะต้องไปนมัสการพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยง

ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว

และหลังจากนั้น ก็ได้ไปทัศนาและกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

พร้อมทั้งพระธาตุพระอรหันตสาวก

ณ วัดอโศการาม

การเดินทางเพื่อไปนมัสการพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงนั้น

ข้าพเจ้าจักเล่าในภายหลัง

ด้วยเพราะมีรายละเอียดมากในห้วงคำนึงหนึ่ง

ชีวิตอันยังไม่ได้สิ้นไปของข้าพเจ้า

ได้กระทำหน้าที่ทั้งหลายเสร็จสิ้นแล้ว

ได้พบในสิ่งที่ยังมิได้พบ

ได้เห็นในสิ่งที่ยังมิได้เห็น

ได้กระทำความหิวกระหายให้สิ้นไป

และในกาลบัดนี้เมื่อตอนดึกคืนที่แล้ว

ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงนั้น

ทำให้ข้าพเจ้าได้รำลึก

ถึงแผ่นดินเกิด

และในแผ่นดินที่ข้าพเจ้าถือกำเนิดนั้นเอง

พระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงนั้น

ได้ท่องเที่ยวไป ณ ที่นั้นแล้ว

ทั้งยังเป็นที่ซื้อบริขารเพื่อการอุปสมบทเป็นภิกษุอีกด้วยเล่า

แท้แล้ว

แผ่นดินอันข้าพเจ้าถือกำเนิด

เป็นแหล่งอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นระยะยาวนาน

เป็นดินแดนแห่งพระอรหันต์

เป็นดินแดนศักสิทธิ์

เป็นดินแดนที่มีรูปรอยแห่งพระพุทธบาทถึงสองรอย

เป็นดินแดนแห่งมหายานในอดีตพร้อมหลักฐานประกอบอันสมบูรณ์หาที่ตำหนิมิได้

เป็นดินแดนแห่งพระยานาคผู้มีฤทธิ์

เป็นดินแดน...


เมื่อข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญดีแล้ว

ข้าพเจ้า

กำลังจะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

ในอีกไม่ช้าทิวฟ้า ทัดตะวัน
31 08 2553

ไม่มีความคิดเห็น: