ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ประกาศขยายเวลาส่งต้นฉบับเรื่องสั้นประกวดรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ

ประกาศขยายเวลาส่งต้นฉบับเรื่องสั้นประกวดรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯออกไปอีกถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๗) ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาส่งเสริมงานประพันธ์และนักประพันธ์ไทยให้เจริญก้าวหน้า ได้เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๗) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน

เป็นเรื่องสั้น ความยาวประมาณ ๕-๑๐ หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา

๒.คุณสมบัติของงาน

๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย

๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้า

พิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

๒.๔ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล

๒.๕ ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

๓.เกณฑ์การส่ง

๓.๑ พิมพ์หน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด

๓.๒ ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน

๓.๓ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย

๓.๔ ส่งโดยตรงที่ มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กท.๑๐๘๐๐ (ติดต่อ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕) ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.รางวัล

รางวัลมี ๑๐ รางวัล เป็นเงินสดจำนวนรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยได้รับความอุปถัมภ์เงินรางวัลจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

๕.กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

ผลงานที่ได้รับรางวัล มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย

นางสุกัญญา ชลศึกษ์

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯไม่มีความคิดเห็น: