ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ช้างมาแล้ว





การประกวดภาพถ่าย
ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล ให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อการประกวด
“เวลา”
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย สัญชาติ หรือที่พำนัก
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล
เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยให้บรรจุลงใน Flash Drive (ไม่รับการส่งภาพด้วยแผ่นซีดี หรือดีวีดี) และส่งผ่านทางช่องทางที่สมาคมฯกำหนดไว้ คือ ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพฯ, ทางไปรษณีย์ และการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ ในกรณีที่ส่งภาพทางไปรษณีย์ สมาคมฯ จะไม่คืน Flash Drive ให้ แต่ถ้ามาส่งภาพด้วยตนเอง ผู้ส่งภาพสามารถรับ Flash Drive คืนไปได้เลย
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ ละชุด โดยย่อเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด
6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1600 pixels ที่ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 2 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
10. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ส่งผลงาน : ระหว่างวันนี้– 15 มิถุนายน 2556
ส่งทางไปรษณีย์
โครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์
ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(ต้องส่งให้ถึงภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556)
ส่งด้วยตนเอง
ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
(ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)
ตั้งแต่วันที่ วันที่11- 15 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30-18.00 น.
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ส่งไฟล์ทางเว็บไซต์ www.rpst.or.th คลิกที่นี่
สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสรยา คงรักษา 091-115-7585
คณะกรรมการตัดสิน
1. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ (ประธานคณะกรรมการ)
2. ผศ. ถาวร โกอุดมวิทย์
3. นายชำนิ ทิพย์มณี
4. นายดาว วาสิกศิริ
5. นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
6. นายกนก สุริยสัตย์
7. นายราลฟ์ ทูเท็น
8. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
9. นายกำธร เภาวัฒนาสุข
10. นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
11. นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
12. นายธัชชะ รัตนศักดิ์
13. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
14. นางสาวอุรชา จักรคชาพล
15. นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์
16. นายนิติกร กรัยวิเชียร (กรรมการและเลขานุการ)


หมายเหตุ  ลิ้งค์ใช้ไม่ได้  ติดตามที่เว็บเจ้าของการผระกวดเองนะจ๊ะ


ไม่มีความคิดเห็น: